crono/go.sum

24 lines
2.0 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2023-04-05 17:25:46 +02:00
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/jedib0t/go-pretty/v6 v6.4.6 h1:v6aG9h6Uby3IusSSEjHaZNXpHFhzqMmjXcPq1Rjl9Jw=
github.com/jedib0t/go-pretty/v6 v6.4.6/go.mod h1:Ndk3ase2CkQbXLLNf5QDHoYb6J9WtVfmHZu9n8rk2xs=
github.com/mattn/go-runewidth v0.0.13 h1:lTGmDsbAYt5DmK6OnoV7EuIF1wEIFAcxld6ypU4OSgU=
github.com/mattn/go-runewidth v0.0.13/go.mod h1:Jdepj2loyihRzMpdS35Xk/zdY8IAYHsh153qUoGf23w=
github.com/pkg/profile v1.6.0/go.mod h1:qBsxPvzyUincmltOk6iyRVxHYg4adc0OFOv72ZdLa18=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/rivo/uniseg v0.2.0 h1:S1pD9weZBuJdFmowNwbpi7BJ8TNftyUImj/0WQi72jY=
github.com/rivo/uniseg v0.2.0/go.mod h1:J6wj4VEh+S6ZtnVlnTBMWIodfgj8LQOQFoIToxlJtxc=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/objx v0.4.0/go.mod h1:YvHI0jy2hoMjB+UWwv71VJQ9isScKT/TqJzVSSt89Yw=
github.com/stretchr/testify v1.7.1/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/stretchr/testify v1.7.4 h1:wZRexSlwd7ZXfKINDLsO4r7WBt3gTKONc6K/VesHvHM=
github.com/stretchr/testify v1.7.4/go.mod h1:yNjHg4UonilssWZ8iaSj1OCr/vHnekPRkoO+kdMU+MU=
golang.org/x/sys v0.1.0 h1:kunALQeHf1/185U1i0GOB/fy1IPRDDpuoOOqRReG57U=
golang.org/x/sys v0.1.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 h1:fxVm/GzAzEWqLHuvctI91KS9hhNmmWOoWu0XTYJS7CA=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=